คุณสมบัติของแอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล

แอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล หรือเรียกง่ายๆ ว่า ‘แอร์ตู้คอนโทรล’ (Cabinet Air)

มีคุณสมบัติ ดังนี้
–  สามารถระบายความร้อนให้กับชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรล 
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ จะมีความร้อนที่พอรับได้
–  สามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  เมื่ออุปกรณ์ไม่ร้อนดังนั้นจึงไม่เกิดความเสียหาย
–  ป้องกันฟุ่นละอองและความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อติดตู้แอร์แล้ว ตู้คอนโทรลต่างๆ
   จึงไม่จำเป็นต้องติดพัดลมระบายความร้อนเพิ่ม  เพราะพัดลมระบายความร้อนจะต้องดูลมเย็น
   เข้าไประบายความร้อน  ทำให้มีฝุ่นระอองปะป่นเข้าไปด้วย  ดังนั้นการติดแอร์ตู้คอนโทรล
   จึงช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองภายใจตู้คอนโทรลไฟฟ้าได้
–  สามารถติดตั้งและทำความสะอาดได้โดยง่าย  เพราะแอร์สำหรับติดตู้คอนโทรลออกแบบมา
   เพื่อให้ติดตั้งง่ายอยู่แล้ว  เพียงมีพื้นที่ด้านข้างหรือด้านหน้าฝาตู้คอนโทรลก็สามารถติดตั้งได้

สายด่วน 064-6593566 HOME PRODUCT